prof. dr hab. Lesław Pytka

 1. Zranione dzieciństwo. Przebieg i skutki zaburzonej socjalizacji dzieci i młodzieży
 2. Marginalizacja i naznaczanie społeczne  dzieci i rodzin jako problem pedagogiczny
 3. Kształtowanie się odporności młodzieży na negatywne wzorce i zachowania
 4. Instytucjonalne formy opieki, wychowania i terapii dzieci i młodzieży. Klimat pedagogiczny instytucji  pedagogicznych a prawa dziecka
 5. Społeczne postrzeganie odmienności, dewiacji i patologii indywidualnej i zbiorowej przez młodzież
 6. Zakładane a realizowane funkcje wybranych instytucji i placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce
dr hab. prof. UPH Tamara Zacharuk

 1. Inkluzja w resocjalizacji
 2. Inkluzja jako przeciwdziałanie dewiacji
 3. Socjodemograficzne uwarunkowania wykluczenia społecznego
 4. Determinanty wykluczenia społecznego
prof. dr hab. Kazimierz Żegnałek

 1. Osobowość nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego
 2. Trudności w nauce szkolnej ( różnego rodzaju)
 3. Uczeń zdolny (twórczy)
 4. Uczeń z różnymi deficytami
 5. Agresja w szkole
 6. Wpływ przedszkola na przygotowanie do edukacji szkolnej
 7. Adaptacja zawodowa nauczycieli
 8. Wypalenie zawodowe nauczycieli
 9. Współpraca szkoły z rodzicami
 10. Rodzinne uwarunkowania powodzeń i niepowodzeń  szkolnych
 11. Wpływ różnych mediów na rozwój dziecka i jego naukę
 12. Czas wolny dziecka i jego wykorzystanie
 13. Edukacja ekologiczna
 14. Przygotowanie dziecka 6 – letniego do rozpoczęcia nauki szkolnej  itp. zagadnienia
dr hab. prof. UPH Leszek Ploch

 1. Aktywność teatralna uczniów szkół oraz innych instytucji kształcenia i wychowania specjalnego;
 2. Aktywność muzyczna uczniów szkół oraz innych instytucji kształcenia i wychowania specjalnego;
 3. Aktywność taneczno-artystyczna uczniów szkół oraz innych instytucji kształcenia i wychowania specjalnego;
 4. Promocja kultury artystycznej uczniów szkół oraz innych instytucji kształcenia i wychowania specjalnego;
 5. Udział dzieci i młodzieży w kulturze artystycznej;
 6. Twórcza aktywność uczniów niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie
 7. Twórcza terapia w rehabilitacji osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.
 8. Wychowanie w twórczości uczniów i młodzieży z trudnościami w uczeniu się;
 9. Formy aktywizacji twórczej osób niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie.
 10. W kręgu rozwoju kreatywności – uczniów szkół oraz innych instytucji kształcenia i wychowania specjalnego.
dr hab. prof. UPH Anna Klim-Klimaszewska

 1. Problematyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna nauczyciela przedszkola
 3. Wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym w koncepcji pedagogicznej wybranego pedagoga
 4. Działalność opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna przedszkola
 5. Innowacje pedagogiczne w wychowaniu przedszkolnym
dr hab. prof. UPH Barbara Sitarska

 1. Edukacja i jej rodzaje (domowa / globalna / regionalna / medialna / integracyjna) na pierwszym szczeblu kształcenia – ujęcie diagnostyczne
 2. Szkoła współczesna jako instytucja edukacyjna - ujęcie diagnostyczne
 3. Jak szkoła przygotowuje uczniów do edukacji przez całe życie (całożyciowej/ nieustającej/ permanentnej).
 4. Wartości wspomagające edukację szkolną i całożyciową
 5. Nauczyciel i uczniowie w klasie szkolnej
 6. Zjawiska wolności, odpowiedzialności, tożsamości, posłuszeństwa i przymusu w klasie szkolnej
 7. Nauczyciel współczesny i jego dylematy związane z pełnieniem roli zawodowej
 8. Sukces i porażka w zawodzie współczesnego nauczyciela, wychowawcy
 9. Uczeń zdolny/ przeciętny/ z niepowodzeniami dydaktycznymi w klasie szkolnej
 10. Uczeń z domu dziecka w klasie szkolnej
 11. Wychowanek wioski dziecięcej jako uczeń
 12. Współczesne problemy edukacyjne w recepcji uczniów i nauczycieli
 13. Metody i formy samokształcenia / autoedukacji uczniów / nauczycieli
 14. Warsztat pracy nauczyciela
 15. Sytuacje edukacyjne z dzieciństwa i ich wpływ na edukację szkolną
 16. Formy współpracy szkoły i rodziny w procesie edukowania dzieci i młodzieży
 17. Książka a inne media w edukacji dzieci i młodzieży
 18. Reklama telewizyjna -  za i przeciw w edukowaniu dzieci i młodzieży
 19. Jan Amos Komeński   we współczesnej myśli pedagogicznej
 20. Propozycje studentów uwzględniające ich zainteresowania badawcze
dr hab. prof. UPH Sławomir Sobczak

 1. Skala nieprzystosowania społecznego
 2. Obszar patologizacji życia społecznego
 3. Typ zaangażowania wychowawców w proces resocjalizacji
 4. Stopień akceptacji norm prawnych i moralnych
 5. Klimat społeczny instytucji resocjalizacyjnych
 6. Hierarchia wartości osób nieprzystosowanych
 7. Style wychowania w ośrodkach resocjalizacyjnych
 8. Modele socjalizacji w ośrodkach resocjalizacyjnych
 9. Skala syndromu agresji wśród młodzieży
 10. Uzależnienia jako czynnik wykolejenia społecznego.
 
dr hab. prof. UPH Wojciech Sroczyński

 1. Pedagogiczna problematyka czasu wolnego dzieci i młodzieży: wymiar czasu wolnego i możliwości jego spędzania w różnych typowych środowiskach lokalnych (wieś, miasto małe, miasto średnie, miasto duże); aktywność ruchowa/fizyczna na tle innych form spędzania czasu wolnego; badanie „chronokarty”  jako techniki pomiaru (budżetu) czasu w porównaniu do innych techniki sondażowych; wychowanie do czasu wolnego w rodzinie, instytucjach edukacyjnych; rola rodziców w organizowaniu czasu wolnego dzieciom w okresie wczesnego dzieciństwa (na ile konieczna i  możliwa jest ingerencja rodziców w planowanie zajęć w czasie wolnym; wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży i jego walory wychowawczo-kształcące.
 2. Funkcjonowanie placówek wychowania pozaszkolnego w typowych środowiskach lokalnych: rola domu kultury, organizacji młodzieżowych, klubów sportowych; edukacyjna rola służb publicznych (np. policji w wychowaniu do bezpiecznego korzystania z przestrzeni publicznej) i samorządowych. Współpraca rodziny i placówek szkolnych  w realizowaniu zadań edukacyjno-opiekuńczych.
 3. Współczesna praca socjalna w opinii pracowników socjalnych; funkcje pracy socjalnej; problematyka pracy pedagogicznej z dziećmi i młodzieżą wykluczonymi społecznie. Problematyka pracy socjalnej z różnymi grupami społecznymi wymagającymi pomocy i wsparcia. Funkcjonowanie placówek pomocy społecznej.
 4. Pochodzenie środowiskowe i rodzinne jako wyznacznik kariery edukacyjnej i życiowej. Problematyka socjalno-wychowawcza: status społeczny i ekonomiczny a wyniki w nauce i zachowanie się w przestrzeni szkoły. 
 5. Lokalne środowisko wychowawcze, różnych instytucji i grup społecznych. Środowisko wychowawcze rodziny. Wypełnianie przez różnego typu rodziny przypisanych im funkcji.
 6. Problematyka oddziaływania różnych środków masowej informacji na dzieci i młodzież. (funkcje kształcąco-wychowawcze). Edukacja do uczestnictwa w kulturze; uczestnictwo w kulturze różnych kategorii społecznych - głównie dzieci, młodzieży i studentów.
dr hab. prof. UPH Mirosław Dyrda

 1. Rodzina, funkcje rodziny, postawy rodzicielskie. Patologia rodziny. Degradacja rodziny z powodu ubóstwa.
 2. Szkoła jako środowisko społeczno-wychowawcze. Konflikty w szkole. Stres ucznia i nauczyciela. Gotowość szkolna dziecka.
 3. Norma i patologia zachowań młodzieży w okresie adolescencji agresja, tolerancja i nietolerancja w środowisku społecznym.
 4. Poczucie zagrożenia w środowisku szkolnym w relacjach nauczyciel-uczeń - rówieśnicy.
 5. Profilaktyka w szkole.
 6. Emocje i motywacja w relacjach społecznych. Motywy zachowań. Motywacja do nauki.
 7. Psychopedagogika zachowań twórczych. Zachowania twórcze rodziców, nauczycieli i uczniów.
 8. Aspiracje i jakość życia młodzieży i dorosłych.
dr hab. prof. UPH Tomasz Nowak

 1. Sztuka dziecka
 2. Wychowanie przez sztukę
 3. Twórcza aktywność dzieci i młodzieży
 4. Aktywność placówek kulturotwórczychw procesie budowania świadomości kulturalnej społeczeństwa
 5. Wybitni pedagodzy wśród artystów
dr hab. prof. UPH Janina Florczykiewicz  

 1. Działania arteterapeutyczne w rozwoju podmiotowym dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. Arteterapia w profilaktyce i resocjalizacji.
 3. Rozwój twórczości plastycznej dzieci i młodzieży i jego stymulowanie
 4. Zdolności i zainteresowania plastyczne oraz ich uwarunkowania
 5. Twórczość i kreatywność - uwarunkowania, metody rozwijania w edukacji.
 6. Oddziaływania penitencjarne - cele, metody, oczekiwania.
 7. Metody i formy resocjalizacji penitencjarnej.
dr hab. prof. UPH Michał Szulik

 1. Wpływ instytucji kulturotwórczych na wychowanie.
 2. Aspekty pedagogiki w różnych gałęziach kultury i sztuki (szczególnie w muzyce)
 3. Kultura ludowa i jej związek z rozwojem człowieka.
prof. dr hab. Lech Wyszczelski

 1. Dzieje instytucji i placówek kulturalno-oświatowych
 2. Biografie wybitnych twórców
 3. Tematy własne do  przedyskutowania i akceptacji przez promotora
 4. Współczesne problemy edukacji obronnej

dr hab. Urszula Tyluś

 1. Uczeń edukacji wczesnoszkolnej w kontekście wszechstronnego rozwoju
 2. Funkcjonowanie ucznia defaworyzowanego w klasach I-II
 3. Niepowodzenia szkolne uczniów edukacji wczesnoszkolnej
 4. Wyrównywanie szans społecznych i edukacyjnych uczniów w młodszym wieku szkolnym
 5. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i jego problemy zawodowe
 6. Współpraca nauczyciela ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym ucznia

 

prof. dr hab. Jerzy Kunikowski 

 1. Tematy własne do  przedyskutowania i akceptacji przez promotora
 2. Współczesne problemy edukacji dla bezpieczeństwa

dr hab. prof. UPH Ryszard Bera

Zagadnienia do podejmowania w ramach prac dyplomowych i magisterskich obejmują:

 • pedagogikę społeczną;
 • pedagogikę ogólną;
 • pedagogikę medialną;
 • pedagogikę rodziny;
 • pedagogikę czasu wolnego

dr Alicja Antas-Jaszczuk

 1. Instytucje i organizacje przeciwdziałające zagrożeniom prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych (profilaktyka społeczno-pedagogiczna, poradnictwo, kompensacja, opieka całkowita i częściowa) z uwzględnieniem nowych sytuacji i warunków w zreformowanym systemie pomocy społecznej.
 2. Praktyka, metodyka działalności opiekuńczo-wychowawczej w instytucjach uzupełniających funkcje rodziny, instytucjach wsparcia i interwencji kryzysowej, placówkach wsparcia dziennego, rodzinnych formach opieki oraz różnych typach placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 3. Rodzina wobec zagrożeń cywilizacji. Zakłócenia opiekuńczo-wychowawczego funkcjonowania rodziny. Pedagogiczna perspektywa przeobrażeń w stosunkach rodziny, szkoły, grup rówieśniczych itd.
 4. Szanse i zagrożenia młodzieży w sytuacji jednoczącej się Europy
 5. Nauczyciel/wychowawca/opiekun – wobec dylematów uniwersalizmu i pluralizmu w wychowaniu.
 6. Zjawiska patologii społecznej, dewiacje wychowawcze w wybranych środowiskach. Sytuacja rodzinna i szkolna dzieci i młodzieży a ryzyko występowania zachowań antyspołecznych.
 7. Aktywność lokalna wobec jednostek i grup społecznej troski. Środowisko rodzinne i wsparcie społeczne jednostek zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 8. Działalność wybranych instytucji i placówek wsparcia/opieki na rzecz readaptacji nieletnich, bezdomnych, opuszczających zakłady karne itd.
 9. Tematyka z obszaru pedagogiki społecznej i działalności opiekuńczo-wychowawczej zaproponowana przez uczestników seminarium magisterskiego.

dr E. Jagiełło

 1. Współpraca nauczyciela przedszkola  ze środowiskiem wychowawczym.
 2. Analiza działań nauczyciela wychowania przedszkolnego i klas I-III w obszarze edukacji matematycznej.
 3. Kształtowanie postaw kreatywnych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
 4. Wykorzystanie metod aktywizujących w edukacji dzieci.
 5. Przygotowanie dzieci w wieku przedszkolnym do nauki w szkole.
 6. Znaczenie zabaw i gier w edukacji dziecka.
 7. Badanie i analiza trudności w wychowaniu i kształceniu dziecka.

dr Beata Bocian-Waszkiewicz

 1. Specjalne potrzebny edukacyjne uczniów - w tym praca z uczniem
  w zakresie potrzeba objęcia pomocą wynikającą:
1) z niepełnosprawności;

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) z zaburzeń zachowania lub emocji;

5) ze szczególnych uzdolnień;

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia
i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;


 1. Profilaktyka
 2. Zjawiska patologii społecznej (przemoc, uzależnienia, i in.)
 3. Praca pedagoga/wychowawcy
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole/placówce
 5. Socjoterapia i rozwój kompetencji-emocjonalno społecznych

 dr Agnieszka Araucz-Boruc

zarys problematyki seminarium dyplomowego Tematyka prac dyplomowych powinna koncentrować się wokół szeroko pojętej problematyki mieszczącej się w zakresie bezpieczeństwa oraz edukacji dla bezpieczeństwa, w szczególności wokół następujących zagadnień:

 1. Bezpieczeństwo społeczne;
 2. Edukacja dla bezpieczeństwa;
 3. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 4. Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego;
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
 6. Zagrożenia życia społecznego;
 7. Zagrożenia od mediów cyfrowych;
 8. Przeciwdziałanie zagrożeniom;
 9. Profilaktyka zagrożeń społecznych;
 10. Dysfunkcje i patologie w rodzinie;
 11. Zagrożenia i patologie w środowisku szkolnym;
 12. Przestępczość nieletnich;
 13. Porządek publiczny; działania podejmowane przez służby ochrony porządku  i bezpieczeństwa publicznego w ramach realizacji swoich ustawowych zadań (w szczególności związane ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej);
 14. Aspekty organizacyjno-prawne funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny;
 15. Profilaktyka kryminologiczna;
 16. Wykluczenie społeczne;
 17. Inkluzja społeczna;
 18. Terroryzm, cyberterroryzm;
Poza sugerowanymi obszarami zagadnień, przy ustalaniu konkretnego tematu pracy dyplomowej w miarę możliwości będą także uwzględniane indywidualne propozycje Studenta, które wiążą się z Jego zainteresowaniami. Należy jednak pamiętać, iż temat pracy dyplomowej powinien mieścić się w ramach kierunku studiów

 

dr Robert Szymani

 1. Aspekty pedagogiczne i artystyczne w sztuce
dr Mariusz Dobijański

 1. Prawa dziecka i prawa ucznia.
 2. Szkoła jako organizacja ucząca się. Rola edukacji w dobie społeczeństwa opartego na wiedzy.
 3. Nieprzystosowanie społeczne – profilaktyczna rola szkoły i organizacji społecznych.
 4. Rola i znaczenie organów społecznych szkoły.
 5. Metody i formy pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
dr Ewa Jówko

 1. Kultura organizacyjna szkoły a zachowanie uczniów
 2. Relacje interpersonalne w szkole
 3. Kultura osobista i osobowa uczniów implikacje wychowawcze
 4. Kultura zdrowotna w siedlisku szkolnym.
 5. Kształtowanie umiejętności życiowych u uczniów w różnych typach szkół.
dr Renata Matysiuk

 1. Praca z dzieckiem i rodziną problemową
 2. Lokalny system pomocy dziecku krzywdzonemu
 3. Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym
 4. Pedagogizacja rodziców
 5. Prawa dziecka i ich realizacja
 6. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży
dr Aneta Niewęgłowska

 1. Dzieje placówek edukacyjnych i wychowawczych oraz instytucji, organizacji i stowarzyszeń
 2. Organizacja systemu oświaty w Polsce i problemy współczesnej edukacji
 3. Rozwój myśli pedagogicznej na przestrzeni dziejów
 4. Indywidualne propozycje tematów studentów
dr Beata Trębicka-Postrzygacz 

 1. Metodyka działalności opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach opieki nad dziećmi i młodzieżą, we wszystkich typach placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 2. Profilaktyka, poradnictwo, kompensacja i opieka w instytucjach i organizacjach przeciwdziałających zagrożeniom prawidłowego rozwoju dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych – w perspektywie zreformowanego systemu pomocy społecznej.
 3. Działalność opiekuńcza i wychowawcza w różnych typach szkół.
 4. Dzieje instytucji, organizacji oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.
 5. Biografie wybranych twórców, przedstawicieli i prekursorów pedagogiki opiekuńczej i surdopedagogiki.
 6. Organizacja systemu oświaty w Polsce w szkolnictwie powszechnym i specjalnym – dawniej i współcześnie.
 7. Teoria i praktyka pomocy osobom niepełnosprawnym.
 8. Surdopedagogika. Praca z uczniem z uszkodzonym narządem słuchu.
 9. Język migowy i system językowo-migowy.
 10. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.
 11. Zjawiska patologii społecznej w wybranych środowiskach.
 12. Indywidualne propozycje tematów studentów.
dr Sabina Wieruszewska – Duraj

 1. Gotowość szkolna w kontekście wybranych czynników pracy przedszkola.
 2. Wybrane metody pracy edukacyjnej przedszkola a osiągnięcia dziecka
 3. Zabawa jako podstawowa forma w pracy wychowawczo-dydaktycznej z dzieckiem w wieku przedszkolnym
 4. Nauczyciel a kształtowanie świadomości ekologicznej dziecka (ucznia)
 5. Literatura dziecięca a rozwijanie wrażliwości moralnej dziecka (ucznia)
 6. Nauczyciele w kierowaniu własnym rozwojem zawodowym
 7. Start szkolny wychowanków przedszkola na przykładzie Przedszkola…
 8. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w relacjach socjopedagogicznych
 9. Czynniki warunkujące rozwój samodzielności u dzieci w wieku przedszkolnym
 10. Pozycja socjometryczna uczniów z niepowodzeniami szkolnymi
 11. Adaptacja dziecka 3–letniego do środowiska przedszkolnego
 12. Rola nauczyciela w rozwiązywaniu konfliktów u dzieci (uczniów)
 13. Rola nauczyciela w kształtowaniu świata wartości dziecka (ucznia)
 14. Wspieranie dziecka zdolnego w procesie wychowawczo-dydaktycznym
dr Grzegorz Wierzbicki

 1. Pedagogiczne aspekty sportu
 2. Potencjał kultury fizycznej w zakresie wychowania
 3. Edukacja – na wszystkich etapach edukacyjnych- w zakresie kształtowania wartości, wiadomości i umiejętności istotnych dla szeroko rozumianego bezpieczeństwa
 4. Postawy obywatelskie wśród młodzieży szkolnej
 5. Kształtowanie postaw prospołecznych
 6. Wyzwania, szanse i zagrożenia a edukacja na rzecz bezpieczeństwa
 7. Wychowawcze aspekty kultury spędzania czasu wolnego
dr Małgorzata Wiśniewska

 1. Problemy wychowania dzieci i młodzieży w przeszłości
 2. Dzieje szkół, przedszkoli, placówek wychowawczych, placówek kulturalnych, organizacji społecznych
 3. Myśl pedagogiczna w dziejach Polski i Europy
 4. Rozwój myśli pedagogicznej i jej wykorzystanie współcześnie
 5. Indywidualne tematy studentów
dr Agnieszka Roguska

 1. Edukacja medialna
 2. Media globalne i lokalne w kulturze
 3. Znaczenie pop kultury w edukacji
 4. Kultura regionalna (tradycje, obrzędy, obyczaje, specyfika „małych ojczyzn”, wybitne postaci i podmioty w regionie)
 5. Zjawisko globalizacji w kulturze
 6. Monografie instytucji edukacyjnych, kulturalno-oświatowych
 7. Znaczenie i funkcje organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, ruchy ekologiczne, pokojowe, organizacje obrony praw człowieka, organizacje religijne, itd.)
 8. Teatr i drama w edukacji
 9. Taniec w edukacji
 10. Różnice i podobieństwa kulturowe krajów Unii Europejskiej w różnych obszarach życia człowieka

 dr B. Dobrowolska   

       1. Zagadnienia z zakresu funkcjonowania szkoły - uwarunkowania społeczno-kulturowe.
       2. Kreatywność  ucznia  i jej pedagogiczny  kontekst - stymulatory i bariery.
       3. Społeczno- kulturowe  wymiary  uczenia się i nauczania.
       4. Problematyka z zakresu pedeutologii .
       5. Edukacja międzykulturowa i jej konteksty .
       6. Ukryte programy” w edukacji szkolnej- nierówności społeczne, wykluczanie, marginalizacja.
       7. Własne propozycje tematyczne i wspólne wypracowanie modelu badań empirycznych.

 

dr hab. Hanna Żuraw, prof. UPH

 1. Edukacja osób z niepełnosprawnością
 2. Czas wolny i udział w kulturze osób z niepełnosprawnością
 3. Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością
 4. Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością
 5. Osoby z niepełnosprawnością w mediach
 6. Osoby z niepełnosprawnością w rodzinie
 7. Osoby z niepełnosprawnością-orientacje wartościujące,plany,wizje przyszłości

dr Joanna Zienkiewicz

 1.  Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami w szkole i w domu (zaburzenia lękowe, ADHD, zaburzenia depresyjne, zaburzenia zachowania)
 2.  Psychologiczne uwarunkowania procesu wychowawczego i dydaktycznego.
 3.  Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela.
 4.  Zaburzenie okresu dzieciństwa i adolescencji.
 5.  Psychologiczne uwarunkowania niepowodzeń szkolnych.
 6.  Zachowania trudne a proces wychowawczy i dydaktyczny.
 7.  Czynniki wpływające na sytuację dziecka w grupie rówieśnicz