baner pedagogika 3

STUDIA NA KIERUNKU PEDAGOGIKA


W ramach kierunku Pedagogika realizowane są studia stacjonarne i niestacjonarne I-go i II-go stopnia oraz studia podyplomowe. 

Na studiach I stopnia w pierwszym semestrze odbywa się wybór jednej ze specjalności:

Animacja kultury z arteterapią - nowość

Absolwent specjalności animacja kultury z arteterapią uzyskuje uprawnienia pedagogiczne i kwalifikacje zawodowe, umożliwiające mu podjęcie pracy w instytucjach i placówkach różnego typu (instytucjach kultury, instytucjach oświaty, ośrodkach terapeutycznych, instytucjach samorządowych, instytucjach pozarządowych, stowarzyszeniach o charakterze działalności społeczno-kulturalnej, w turystyce i promocji zdrowia), a także w środkach masowego przekazu. Absolwent kierunku będzie również przygotowany do podjęcia własnych, autorskich działań związanych z animacją kultury w skali lokalnej i szerszej, w tym także do współpracy z samorządami terytorialnymi.

Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym
Absolwent specjalności edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym jest przygotowany do realizacji dydaktycznych i wychowawczych zadań przedszkola i szkoły, łączy wiedzę i umiejętności z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z wiedzą o dziecku i środowisku szkolnym i przedszkolnym. Absolwent uzyskuje pełne kwalifikacje nauczycielskie i tym samym jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela przedszkola w różnych typach placówek wychowania przedszkolnego i nauczyciela klas I-III w szkołach podstawowych.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
Absolwent specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą z deficytami dotyczącymi rozwoju, opieki i wychowania. Jest przygotowany do inicjowania i uczestnictwa w działaniach związanych z dostrzeganiem zaburzeń, próbą diagnozy i opieki pedagogicznej, a także organizowania działań edukacyjno-terapeutycznych.

Pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
Absolwent specjalności pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją posiada przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą nieprzystosowaną społecznie. Jest przygotowany do diagnozowania i planowania oddziaływań pedagogicznych o charakterze resocjalizacyjnym.

Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej - nowość
Absolwent specjalności opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej uzyskuje wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu kontaktowania się z seniorami, zaspokajania wyrażanych przez nich potrzeb, inicjowania i stymulowania ich aktywności oraz z zakresu szeroko rozumianego wsparcia osób starszych w ich dalszym aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym. Po ukończeniu specjalności absolwent uzyskuje uprawnienia pedagogiczne obejmujące szerokoprofilowe wykształcenie kierunkowe oraz przygotowanie praktyczne obejmujące praktyki pedagogiczne i zawodowe, warsztaty, pracownie, laboratoria, treningi. Absolwent może podjąć pracę w domach pomocy społecznej, w hospicjach, w domach spokojnej starości lub w środowiskowych domach samopomocy, jak również w prywatnych domach opieki, w charakterze asystenta osoby starszej między innymi w jej środowisku domowym oraz w instytucjach pomocy społecznej działających na rzecz osób starszych a także może rozpocząć własną działalność w charakterze doradcy, asystenta osoby starszej w wymiarze organizacyjnym, opiekuńczo-wychowawczym i usługowym.


Kandydaci na studia II stopnia mają do wyboru specjalności:

Animator i menedżer kultury

Absolwent specjalności animator i menedżer kultury posiada wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z kulturą, które uprawniają do podejmowania działań związanych z animacją społeczno-kulturalną w lokalnych środowiskach na płaszczyźnie artystycznej, upowszechniania oraz zarządzania kulturą. Absolwent może pracować w placówkach kulturalno-oświatowych i szkołach, ośrodkach wypoczynkowych i turystyczno-rekreacyjnych, sanatoriach, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, rozgłośniach regionalnych radia i telewizji, redakcjach czasopism społeczno-kulturalnych.

Doradztwo zawodowe i coaching kariery - nowość
Absolwent specjalności dysponuje podstawową wiedzą pedagogiczną oraz specjalistyczną i praktycznymi umiejętnościami w obszarze diagnozowania i rozwiązywania problemów z zakresu edukacji szkolnej i pozaszkolnej, rynku pracy, bezrobocia, rekwalifikacji pracowników, mobilności zawodowej, całożyciowego rozwoju zawodowego, a także komunikacji społecznej, doradztwa i poradnictwa zawodowego. Posiada umiejętności pomocy młodzieży, bezrobotnym i poszukującym pracy dorosłym oraz niepełnosprawnym w wyborze szkoły, odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia. Coach kariery wspiera w ocenie umiejętności i kwalifikacji.

Edukację wieku dziecięcego
Absolwent specjalności edukacja wieku dziecięcego jest przygotowany do realizacji wychowawczych zadań przedszkola i szkoły, łączy wiedzę i umiejętności z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z wiedzą o dziecku i środowisku szkolnym i przedszkolnym. Posiada przygotowanie do rozwijania u dzieci kompetencji, rozbudzania zainteresowań poznawczych, wspierania ich rozwoju oraz oceniania osiągnięć dzieci.

Pedagogika z plastyką
Absolwent specjalności pedagogika z plastyką posiada wiedzę i umiejętności z zakresu historii sztuki, podstawowych technik plastycznych i ich zastosowania w przyszłej pracy zawodowej. Jest przygotowany do aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych i do pracy w ośrodkach kultury, placówkach o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, galeriach i muzeach.

Profilaktyka społeczna
Absolwent specjalności profilaktyka społeczna posiada odpowiednią wiedzę umożliwiającą diagnozowanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i zagrożeń środowiskowych oraz odpowiednie kompetencje do projektowania działań profilaktycznych, realizacji programów profilaktycznych i ich ewaluacji. Jest przygotowany do pracy w szkołach i ośrodkach pomocy społecznej, ośrodkach diagnostycznych, świetlicach środowiskowych, ośrodkach udzielających wsparcia osobom z zaburzeniami zachowania (świetlice socjoterapeutyczne), nieprzystosowanym społecznie (schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, ośrodki rehabilitacyjno-readaptacyjne dla uzależnionych, na stanowisku kuratora sądowego) i ujawniającym trudności adaptacyjne (młodzieżowe ośrodki wychowawcze).


STUDIA PODYPLOMOWE: