baner kryminologia

Kryminologia Stosowana jako nowoczesny interdyscyplinarny kierunek studiów.


W toku studiów Student będzie nabywał wiedzę teoretyczną i praktyczną uwzględniającą obszar nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych i technicznych, oraz będzie uczestniczył w pracach naukowych i projektach badawczych.

Studia wyposażone są w obszerny moduł umiejętności i kompetencji praktycznych. Zajęcia zawierają dwa moduły: technologię kryminalistyczną oraz kryminologię środowiskową. Interdyscyplinarna projekcja badawcza strategii kryminologii i kryminalistyki stanowi w praktyce umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących naruszeń ładu i bezpieczeństwa osobowego, społecznego i środowiskowego, jest nowym spojrzeniem na sytuacje ryzykowne – wiktymogenne mające istotne znaczenie dla wolności jednostki, społecznego rozwoju i jedności świata przyrodniczego.

Studia przygotowują studenta do wykonywania wielu ról zawodowych, w takich instytucjach jak: policja, prokuratura, służba więzienna i kuratorska, ABW, Służba Celna, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony Środowiska, SANEPID, Straż Leśna, Państwowa Straż Rybacka oraz inne instytucje rządowe, samorządowe i pozarządowe.

Absolwent przygotowany jest do samodoskonalenia się i pracy naukowo-badawczej, w tym kontynuacji edukacji na uzupełniających studiach magisterskich, może kontynuować pogłębianie swoje wiedzy na kierunkach obejmujących m.in. takie dyscypliny wiedzy jak: bezpieczeństwo, kryminologia, kryminalistyka, prawo, psychologia, socjologia, pedagogika, informatyka, chemia, biologia, ochrona środowiska.